Algemene voorwaarden

Artikel 1 - TOEPASSELIJKHEID

1.1 Onder De Rooij Garagedeuren wordt verstaan: de Vennootschap onder Firma, De Rooij Garagedeuren, statutair gevestigd te Assen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01146160.

1.2 De voorwaarden zijn van toepassing op op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van De Rooij Garagedeuren tot het verlenen van diensten of de verkoop van producten.

1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.4 De toepasselijkheid van voorwaarden van de wederpartij, opdrachtgever of afnemer van De Rooij Garagedeuren wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met De Rooij Garagedeuren.

1.5 In deze algemene voorwaarden kan het woord 'schriftelijk' ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.

1.6 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van De Rooij Garagedeuren worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door De Rooij Garagedeuren ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2 – TOTSTANDKOMING

2.1 Een overeenkomst met De Rooij Garagedeuren komt niet eerder tot stand dan nadat De Rooij Garagedeuren in een schriftelijke orderbevestiging, de order van de afnemer heeft geaccepteerd.

2.2 De overeenkomst komt tot stand op de dag dat De Rooij Garagedeuren het contract heeft ondertekend.

2.3 Een mondelinge overeenkomst komt tot stand nadat De Rooij Garagedeuren de Opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd de opdracht ten uitvoer te brengen of zodra De Rooij Garagedeuren begint met de tenuitvoerlegging van de mondeling gesloten overeenkomst.

2.4 Aanvullende en afwijkende bepalingen zijn voor De Rooij Garagedeuren slechts bindend indien en voor zover deze schriftelijk door De Rooij Garagedeuren zijn geaccepteerd.

2.5 De afnemer dient uiterlijk binnen 8 dagen na dagtekening van de schriftelijke opdrachtbevestiging van De Rooij Garagedeuren zijn eventuele bezwaren daartegen schriftelijk aan De Rooij Garagedeuren kenbaar maken, bij gebreke waarvan hij zal worden geacht met de inhoud daarvan akkoord te zijn gegaan.

2.6 Het annuleren van een tot stand gekomen overeenkomst is mogelijk tot vijf (5) dagen na het tot stand komen van een overeenkomst, tenzij het een overeenkomst betreft waarin De Rooij Garagedeuren op maat gemaakte producten levert aan de Opdrachtgever. Bij annulering wordt 15% van het factuur bedrag in rekening gebracht aan Opdrachtgever.

2.7 Na het verstrijken van de in artikel 4.6 genoemde termijn, is het gehele factuur bedrag verschuldigd aan De Rooij Garagedeuren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 - LEVERING

3.1 Bij het tot stand komen van een overeenkomst tussen De Rooij Garagedeuren en Opdrachtgever, wordt door De Rooij Garagedeuren een levertijd aangegeven. Een door De Rooij Garagedeuren opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van De Rooij Garagedeuren zijn, waarna De Rooij Garagedeuren zal trachten om zo spoedig mogelijk levering te doen plaatsvinden.

3.2 Overschrijding van de leveringstijd geeft de afnemer niet het recht op enige schadevergoeding of op niet-nakoming door hem van enige uit de overeenkomst voortvloeiende eigen verplichting.

3.3 In beginsel vindt het ophalen van producten plaats bij de hoofdvestiging van De Rooij Garagedeuren (JC van Markenstraat 3, 9403 AR Assen). Opdrachtgever kan van hieruit op eigen risico en kosten Producten afhalen en vervoeren naar gewenste locatie.

3.4 De door De Rooij Garagedeuren te leveren zaken gelden als geleverd zodra zij voor vervoer naar of ten behoeve van de afnemer de fabriek of het magazijn van De Rooij Garagedeuren of van door haar ingeschakelde derden hebben verlaten

Artikel 4 – GARANTIE

4.1 Opdrachtgever dient de geleverde Producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Bij eventuele gebrekkige Producten dient Opdrachtgever direct en in ieder geval binnen vijf dagen na ontdekking De Rooij Garagedeuren hiervan op de hoogte te stellen.

4.2 Alle overige reclamaties dienen binnen bekwame tijd na ontdekking aan De Rooij Garagedeuren zijn medegedeeld.

4.3 Indien de in bovengenoemde artikelen vermelde rechten van reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan De Rooij Garagedeuren zijn medegedeeld, worden de producten geacht in goede staat te zijn ontvangen.

4.4 De door De Rooij Garagedeuren geleverde producten hebben standaard een fabrieksgarantie met een termijn van vierentwintig maanden op bewegende onderdelen en vierentwintig maanden op de elektromotor. Deze termijnen beginnen te lopen vanaf het moment van levering. Indien De Rooij Garagedeuren reparaties of vervanging uitvoert aan een Product, blijft de originele garantietermijn van toepassing op het Product.

4.5 De garantie op Producten omvat niet de vervanging van verlichting, batterijen, zekeringen, eindschakelaars en sleepcontacten.

4.6 Indien een Product gebreken vertoont, dient de Opdrachtgever De Rooij Garagedeuren hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen, waarna de opdrachtgever het Product of een deel daarvan naar De Rooij Garagedeuren dient op te sturen. De kosten voor demontage en verzending van gebrekkige producten komt voor rekening van de Opdrachtgever.

4.7 Eventuele aanspraken van Opdrachtgever op de garantietermijn schorten overige verplichtingen van Opdrachtgever voortvloeiende uit de overeenkomst niet op.

4.8 Ieder recht op garantie vervalt, indien:

A. de zaken zijn veranderd of bewerkt of op enige andere wijze de originele aard van de geleverde producten zijn gewijzigd door de afnemer of door derden;

B. de door De Rooij Garagedeuren gegeven aanwijzingen met betrekking tot het gebruik, opslag, plaatsing etc. van de geleverde zaken niet exact zijn opgevolgd;

C. de zaken zijn beschadigd wegens onachtzaamheid of ongeval;

D. klachten omtrent functionering of verborgen gebreken De Rooij Garagedeuren niet binnen de garantietermijn hebben bereikt;

E. de oorzaak der fouten niet duidelijk kan worden aangetoond.

F. als gevolg van normale slijtage

G. gebrekkige inbouw- en montagewerkzaamheden;

H. foutieve ingebruikname

I. foutief, onvakkundig of slordig gebruik;

J. invloeden van buitenaf

K. door niet volgens de richtlijnen van het montagevoorschrift te werken of originele onderdelen zijn gewijzigd of door vreemde onderdelen zijn vervangen.

4.9 De Rooij Garagedeuren is nimmer verplicht tot vergoeding van schade ontstaan door verkeerde of onvoldoende uitvoering van orde, noch voor schade die het gevolg is van onjuist functioneren van de door De Rooij Garagedeuren geleverde en/of geïnstalleerde goederen, tenzij sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van de zijde van De Rooij Garagedeuren.

4.10 Afnemers verbinden zich De Rooij Garagedeuren te vrijwaren voor alle aanspraken, welke derden tegen haar geldend zouden kunnen maken, met betrekking tot door De Rooij Garagedeuren geleverde en/of geïnstalleerde goederen.

4.11 De Rooij Garagedeuren dient door de afnemer in de gelegenheid te worden gesteld de klachten te onderzoeken.

4.12 Bij een door de afnemer bewezen gegronde reclame kan De Rooij Garagedeuren te harer keuze de onderdelen of zaken, waarop de reclame betrekking heeft, repareren of vervangen.

Artikel 5 – RECLAMES EN AANSPRAKELIJKHEID

5.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u De Rooij Garagedeuren daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.

5.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft De Rooij Garagedeuren de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

5.3 In alle gevallen waarin De Rooij Garagedeuren gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, teharer keuze, hetzij de factuurwaarde van de geleverde zaken of uitgevoerde werkzaamheden, waardoor, of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade is gedekt door een verzekering van De Rooij Garagedeuren, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.

5.4 De werknemers van De Rooij Garagedeuren of door De Rooij Garagedeuren voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens de afnemer beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als ware zij zelf partij bij die overeenkomst.

5.5 Iedere vordering tegen De Rooij Garagedeuren vervalt door het enkele verloop van één jaar na het ontstaan van de vordering.

5.6 De Rooij Garagedeuren adviseert om bij de installatie van Producten een vakbekwame installateur in te schakelen. De Rooij Garagedeuren kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die de Opdrachtgever mocht lijden als gevolg van een ondeugdelijke installatie.

Artikel 6 – VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

6.1 In beginsel dient de Opdrachtgever zich te gedragen conform hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald alsmede hetgeen dat wordt

overeengekomen tussen de vertegenwoordigers van De Rooij Garagedeuren en Opdrachtgever.

6.2 Opdrachtgever dient zorg te dragen dat De Rooij Garagedeuren alle juiste gegevens in haar bezit heeft om de overeenkomst naar behoren te voldoen.

6.3 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een normaal gebruik van de door De Rooij Garagedeuren geleverde Producten. Wanneer Opdrachtgever dit nalaat, vervalt zijn recht op garantie zoals bedoelt in artikel 4.

6.4 De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om te onderzoeken of Producten daadwerkelijk geïnstalleerd kunnen worden op de door Opdrachtgever gewenste locatie.

Artikel 7 - OVERMACHT

7.1 Overminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft De Rooij Garagedeuren ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat De Rooij Garagedeuren gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan De Rooij Garagedeuren kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8 – RISICO- EN EIGENDOMSOVERGANG

8.1 Het risico voor door De Rooij Garagedeuren te leveren zaken is voor de afnemer vanaf het moment dat die zaken als geleverd gelden, zoals bedoeld in artikel 3.

8.2 Alle door De Rooij Garagedeuren geleverde zaken blijven eigendom van De Rooij Garagedeuren tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen De Rooij Garagedeuren in verband met de onderliggende overeenkomst van de afnemer heeft te vorderen; schade, kosten en rente daaronder begrepen.

Artikel 9 – ONTBINDING EN ANNULERING

9.1 Indien en zodra de afnemer één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, zijn bedrijf anderszins komt stil te liggen, beslag op een deel van diens activa wordt gelegd, of anderszins blijk geeft insolvabel te zijn, is De Rooij Garagedeuren gerechtigd haar verplichtingen op te schorten en de overeenkomst, zonder ingebrekestelling, door middel van een schriftelijke verklaring en met onmiddellijke ingang te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en interest te vorderen.

9.2 Een eventuele annulering door de afnemer van een order of overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, kan slechts geschieden na schriftelijke instemming van De Rooij Garagedeuren. Ingeval van annulering, zoals hiervoor bedoeld, is de afnemer aan De Rooij Garagedeuren verschuldigd:

a. de verkoopprijs van de op het moment van annulering gerede producten;

b. de door De Rooij Garagedeuren gemaakte directe en indirecte kosten, vermeerderd met de winsten over de gehele order, ten aanzien van de nog niet gerede producten ten tijde van de annulering.

Artikel 10 – OFFERTES, AANBIEDINGEN EN PRIJZEN

10.1 Alle offertes, daaronder begrepen de eventueel toegevoegde bijlagen, en prijsopgaven van De Rooij Garagedeuren zijn vrijblijvend.

10.2 Alle offertes zijn 14 dagen geldig voor aanvaarding. Daarna hebben zij een louter informatieve waarde.

10.3 De door De Rooij Garagedeuren gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn in Euro, inclusief BTW en andere belastingen van overheidswege. De opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en afhaalkosten, tenzij anders aangegeven.

10.4 Door De Rooij Garagedeuren opgegeven of met De Rooij Garagedeuren overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de offerte, dan wel orderbevestiging geldende kostprijs, op de bij De Rooij Garagedeuren bekende uitvoeringsomstandigheden bij afnemer en op een ononderbroken fabricagegang. Indien na de schriftelijke orderbevestiging kostprijsbestanddelen, zoal bijvoorbeeld de prijzen van materialen,

hulpmiddelen, onderdelen en grondstoffen, lonen, sociale lasten en overheidslasten, waarop De Rooij Garagedeuren haar verkoopprijs heeft gebaseerd, worden verhoogd, voordat de overeenkomst geheel is uitgevoerd, heeft De Rooij Garagedeuren het recht de verhoging aan de afnemer door te berekenen.

10.5 De Rooij Garagedeuren is bevoegd om het door haar verrichte meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zulks ook indien de opdracht daartoe niet schriftelijk is verstrekt en de prijs daarvan niet schriftelijk is overeengekomen. De toepasselijkheid van art. 7a: 1646 van het Burgerlijk Wetboek wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

10.6 Verzendkosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 11 - BETALING

11.1 Uw betaling kan als volgt geschieden:

- Contante betaling bij aflevering/ophalen

- Het totaalbedrag voor levering/afhalen overmaken op het rekeningnummer van De Rooij Garagedeuren.

11.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 2% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door De Rooij Garagedeuren bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien De Rooij Garagedeuren haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van De Rooij Garagedeuren om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

11.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is De Rooij Garagedeuren gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

11.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door De Rooij Garagedeuren.

Artikel 12 – GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.